Basketball Jevonnie Scott not returning, PSU adds transfer F Mikey Henn